Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

  Regulamin

Samorządowego Przedszkola Nr 14

ul. Młyńska Boczna 4 31-470 Kraków

Regulamin Przedszkola został wprowadzony na podstawie zapisów
w Statucie Samorządowego Przedszkola nr 14 
w Krakowie i zawiera uszczegółowione zagadnienia.

§ 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną.

§ 2. Przedszkole zapewnia:

- wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
- pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem.

W związku z tym do zadań przedszkola należy:

1. ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka;
2. kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody;
3. rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka;

Zadania te spełnia przedszkole realizując „Podstawę programową” dotyczącą przedszkola, wydaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programy własne nauczycieli zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

§ 3. Uprawnienia dzieci.

Dziecko w przedszkolu ma prawo:

1. do własności i szacunku;
2. do radości;
3. do tajemnic;
4. do niewiedzy;
5. do upadków;
6. do wyrażania własnych myśli;
7. do niepowodzeń i łez;
8. do codziennego odpoczynku;
9. codziennego pobytu na powietrzu;
10. poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego przez zabawę;
11. swobodnej działalności ruchowej, muzycznej, słownej i plastycznej;
12. rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;
13. korzystanie z pomocy nauczyciela w wyrównywaniu braków.

Przedszkole chroni dziecko przed:

1. przemocą fizyczną;
2. agresją słowną;
3. innymi formami agresji symbolicznej.

Wychowanek przedszkola ma obowiązek:

1. zgodnej, partnerskiej zabawy;
2. pomocy młodszym i słabszym kolegom;
3. integrowania się z dziećmi niepełnosprawnymi;
4. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych (dzieci i osób dorosłych);
5. szanować mienie przedszkola, sprzątanie po sobie i odkładanie zabawek na miejsce;6. zmieniać obuwie;
6. samodzielnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych i samoobsługowych;
7. dbania o higienę osobistą;
8. poszanowania środowiska przyrodniczego.

§ 4.Prawa i obowiązki rodziców.

Przedłużenie oddziaływania wychowawczego przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania.

Uprawnienia rodziców:

1. rodzice mają prawo do znajomości zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w przedszkolu;
2. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania;
3. wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania przedszkola dyrektorowi oraz Gminie/organowi prowadzącemu/ i Kuratorowi Oświaty/organowi nadzorującemu/;
4. 
wymiany informacji na tematy wychowawcze;

Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

1. systematyczne wnoszenie opłat za uczęszczające dziecko i przestrzeganie terminów płatności;
2. 
branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach;
3. z
apoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych na tablicy ogłoszeń;
4. pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączanie do realizacji planu pracy z rodzicami;
5. przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola;
6. 
punktualne i systematyczne przyprowadzanie dzieci do przedszkola i zabieranie do domu (6.30 - 17.00) lub w oddziałach integracyjnych , specjalnych (7.00 - 16.30) - dziecko może przebywać w przedszkolu tylko 10 godzin;
7. przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie o estetyczny wygląd dziecka;
8. 
zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola, wynikających z wykonywanych zadań wychowawczych.

§ 5. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.

1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni;
2. 
Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola nie później niż do 8.30;
3. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest przedszkole.

§ 6. Odbieranie dziecka z przedszkola.

1. Rodzice osobiście odbierają dziecko z przedszkola. Dziecko przyprowadzone jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo;
2. Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;
3. Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie w sali lub na placu zabaw z dzieckiem, bardzo dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;
4. Bardziej szczegółowe informacje o dziecku rodzic może uzyskać w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielką, w umówionym terminie;
5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców;
6. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione;
7. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;
8. Przed złożeniem deklaracji nauczyciel sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki go okazać;
9. Nauczycielka przekazuje kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole;
10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
11. Fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;
12. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem;
13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;
15. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

 §7. Konsultacje i spotkania rodziców z nauczycielkami.

1. Spotkania z rodzicami mają na celu umożliwienie stałego kontaktu rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami, a w efekcie ich pełne uczestnictwo w procesie wychowawczo - opiekuńczym oraz dydaktycznym;
2. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu , dzieci są pod stałą opieką nauczyciela;
3. Zebrania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na zebraniu z rodzicami ponoszą rodzice;
4. W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. Bal Karnawałowy, Spotkanie opłatkowe, Dzień Babci, Dzień Mamy, Festyn, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);
5. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie);
6. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność jego za bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel oddziału;
7. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w oddziałach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) - do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;
8. W czasie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie).

 Proszę o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawniejszym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com