Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

w Samorządowym Przedszkolu  nr 14 w Krakowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

 

W jakim celu udzielamy  pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu:

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka;
 • stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu;
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

 

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest NIEODPŁATNE i DOBROWOLNE.

 

Kto organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  zajmuje się dyrektor przedszkola;
 • w Samorządowym Przedszkolu nr 14 pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant/nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, terapeuta pedagogiczny i pedagog specjalny. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Z czyjej inicjatywy jest udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu:

 • rodziców dziecka
 • dyrektora przedszkola
 • nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem
 • poradni
 • pomocy nauczyciela
 • pracownika socjalnego
 • asystenta rodziny
 • kuratora sądowego
 • organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci

 

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
 • poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);
 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
 • porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia - dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.

Zadania nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu:

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która ma na celu:

 • wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji;
 • analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka;
 • rozpoznanie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających im uczestnictwo w życiu przedszkola.

2. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania.

3. Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

4. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.

5. Ocena efektywności udzielonej pomocy i sformułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

6. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola.

7. Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dziecka.

 

Gdy już wiemy, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczną:

 • nauczyciel lub specjalista udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola, który we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem.
 • w przypadku, gdy konieczne jest objęcie dziecka  pomocą w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, specjalistycznych lub zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dyrektor (lub wyznaczona przez niego osoba) ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania, oraz wymiar godzin realizacji poszczególnych form.
 • Planując udzielanie dziecku pomocy dyrektor, nauczyciele i specjaliści współpracują  z rodzicami.
 • Gdy mimo udzielanej dziecku pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania, dyrektor przedszkola (lub wyznaczona przez niego osoba) za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu dziecka.
 • O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz ustalonych formach pomocy informuje się rodziców dziecka.

 

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Samorządowe Przedszkole nr 14 organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

2. Przedszkole zapewnia:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki  do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi
 • przygotowanie do samodzielności w szkole.

3. Planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, który opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET).

4. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny określa:

 • zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych (odpowiednie metody i formy pracy)
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
  z dzieckiem;
 • działania o charakterze rewalidacyjnym - w przypadku dzieci niepełnosprawnych;
 • formy, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych - rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
 • zajęcia realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci -
  w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości psychofizycznych lub zaleceń zwartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  w zależności od potrzeb, we współpracy w poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.

6. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. Termin opracowania programu to 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna realizowanie wychowana przedszkolnego lub 30 dni od dnia złożenia  w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

9. Rodzice otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania dziecka oraz kopię indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.

10. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje  z zakresu pedagogiki specjalnej (nauczyciel wspomagający) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w Samorządowym Przedszkolu nr 14 w Krakowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie powołał Zespół specjalistów, który rozpoznaje, diagnozuje oraz udziela wsparcia poprzez indywidualną pracę terapeutyczną wszystkim dzieciom objętym pomocą psychologiczno - pedagogiczną. w skład Zespołu wchodzą zatrudnieni przez Dyrektora następujący specjaliści:

 • psycholog
 • neurologopedzi
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • rehabilitant/nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • pedagog specjalny
 • wychowawcy grup, do których uczęszczają dzieci objęte pomocą psychologiczno- pedagogiczną

W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest poprzez zintegrowane działania specjalistów i wychowawców grup w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz podczas zajęć rewalidacji indywidualnej, na podstawie opracowanej przez Zespół wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 14 W KRAKOWIE

 

Współpraca z poradniami

Samorządowe Przedszkole nr 14 współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 (ul. Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków), która jest placówką rejonu „Śródmieścia” – Dzielnic I-III. Poradnia udziela pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. w przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) z pomocy poradni mogą korzystać te, które mieszkają w dzielnicy Śródmieście.

Usługi poradni są nieodpłatne i dobrowolne.

Poradnia zatrudnia wysoce wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, reedukatorów, logopedów, psychiatrę, którzy realizują zadania w zakresie pomocy pośredniej i bezpośredniej na rzecz dziecka, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska.

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Realizacja tych zadań odbywa się na terenie poradni i w środowisku rodzinnym dziecka, ale również na terenie naszego przedszkola.

Kontakt z poradnią: Sekretariat–  tel.: (12)430 50 52 

e-mail Poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Placówką,  z którą Samorządowe Przedszkole nr 14 ściśle współpracuje podejmując działania w ramach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz prowadząc Wczesne Wspomaganie Rozwoju, jest Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie (os. Willowe 35, 31-902 Kraków). Poradnia udziela pomocy dzieciom niepełnosprawnym i z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Obejmuje opieką diagnostyczną i terapeutyczną dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Terenem działania Poradni jest Miasto Kraków.

Pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna i nie wymaga skierowań. Placówka dysponuje specjalistyczną kadrą pedagogiczną. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, psychologów defektologów, logopedów, neurologopedów, terapeutów rodzinnych, terapeutów zaburzeń integracji sensorycznej, specjalistów EEG – biofeedback, rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Kontakt z poradnią: Sekretariat- tel.: (12)412 15 66

e- mail Poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com