Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Od 1.09.2017 r. Samorządowe Przedszkole nr 14 realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, zapewniając w ten sposób dodatkową terapię i wsparcie dzieciom z trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinom. Jest to dodatkowa oferta zajęć dla dzieci zagrożonych ryzykiem problemów rozwojowych, która nie zastępuje i nie wyklucza żadnych innych form opieki i wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesnym Wspomaganiem rozwoju obejmujemy zarówno dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, jak i dzieci spoza naszej placówki.

Warunkiem korzystania przez dziecko z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest wystawiona przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz skierowanie wydane przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie ul. Półkole 11.                                 

W przedszkolu działa powołany przez Dyrektora Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w skład którego wchodzą specjaliści zapewniający dzieciom wieloprofilową terapię: psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog, fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej. Zajęcia (maksymalnie do 8 godzin w miesiącu) odbywają się w dobrze wyposażonych gabinetach umożliwiających zorganizowanie właściwej terapii. Specjaliści opracowują dla każdego dziecka indywidualny program, który zapewnia pomoc stosowną do rodzaju niepełnosprawności lub problemów rozwojowych.

 

Realizacja opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
w Samorządowym Przedszkolu nr 14 w Krakowie

  • złożenie w sekretariacie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Półkole 11 w Krakowie jednego egzemplarza Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • złożenie w sekretariacie poradni wniosku o wydanie skierowania do realizacji Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie
  • przedłożenie w sekretariacie Przedszkola nr 14 skierowania otrzymanego w sekretariacie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Półkole 11 w Krakowie oraz kserokopii opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

REGULAMIN WWRD

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com