Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

mgr Urszula Matoga

 • nauczyciel stażysta
 • magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  • Elementy „Dziecięcej Matematyki” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metodę gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,
  • Pedagogikę Zabawy KLANZA.

mgr Paulina Sienniak

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia magisterskie Pedagogika Specjalna o specjalizacji Oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  • Program aktywności M.Ch. Knillów,
  • Pedagogikę zabawy KLANZA,
  • Elementy Arteterapii.

Patrykiewicz 45x65Kopiowanie

mgr Patrycja Nowak

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,
 • ukończyła kurs metodyczny z j. angielskiego umożliwiający prowadzenie j. angielskiego w przedszkolu,
 • w pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje metody związane z edukacją artystyczną:
  • pedagogika zabawy KLANZA,
  • metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,
  • metoda wychowania muzycznego Carla Orffa).

mgr Monika Banasik

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną na Wyższej Szkole Nauk Społecznych "Pedagogium" w Warszawie,
 • w pracy z dziećmi stosuje:
  • Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
  • "Dziecięcą Matematykę" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • pedagogikę zabawy KLANZA.

Małgorzata piotrowskamgr Małgorzata Piotrowska

 • nauczyciel mianowany
 • magister Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego,
 • pracuje nowatorskimi metodami tj.:
  • Pedagogika zabawy KLANZA,
  • "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • Aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss.

mgr Marta Bielecka

 • nauczyciel kontraktowy
 • magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • w pracy z dziećmi między innymi wykorzystuje:
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  • Edukację Przez Ruch Doroty Dziamskiej,
  • Pedagogikę Zabawy KLANZA,
  • Edukację matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

mgr Marlena Ziaja

 • nauczyciel kontraktowy
 • logopeda, neurologopeda,
 • ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska z logopedią oraz studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: logopedia, a także studia podyplomowe: neurologopedia z elementami tyflologopedii.

mgr Magdalena Kupisz

 • nauczyciel dyplomowany
 • magister rehabilitacji ruchowej
 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • oligofrenopedagog
 • w pracy terapeutycznej wykorzystuje metody rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • w pracy z dziećmi stosuje :
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • elementy terapii behawioralnej.

mgr Magdalena Flis

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - nauczyciel wychowania fizycznego oraz studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i logopedia,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje metody twórcze:
  • metodę wychowania muzycznego C. Orffa,
  • metodę Aktywizacji Ruchowej Rudolfa Labana,
  • opowieści ruchowej.

mgr Klaudia Osińska

 • nauczyciel kontraktowy
 • Oligofrenopedagog, Pedagog specjalny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Terapeuta Pedagogiczny, absolwentka studiów podyplomowych z Pedagogiki Leczniczej,
 • absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
 • w pracy z dziećmi z autyzmem wykorzystuje:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • Alternatywne Metody Komunikacji (PECS, Makaton), 
  • Elementy terapii behawioralnej,
  • Terapię ręki,
  • Elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

mgr Justyna Krzemień

 • nauczyciel mianowany
 • magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Oligofrenopedagogika,
 • w pracy z dziećmi z autyzmem stosuje metody:
  • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • Alternatywne Metody Komunikacji AAC,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • terapię ręki,
  • metodę kinezjologii edukacyjnej,
  • program integracji odruchów wg Sally Goddard,
  • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  • elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Irena Surdej

 • nauczyciel dyplomowany
 • logopeda, neurologopeda
 • magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Logopedię
 • w pracy z dzieckiem stosuje metody:
  • symultaniczno- sekwencyjną J.Cieszyńskiej,
  • werbo-tonalną,
  • Metodę Dobrego Startu,
  • stymulację polisensoryczną,
  • Edukacja przez ruch, obraz i dźwięk Doroty Dziamskiej,
  • metodę Batti Strauss,
  • metodę kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

mgr Inga Kwiecień

 • nauczyciel stażysta
 • magister pedagogiki pracy socjalnej,
 • ukończyła studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej,
 • w pracy z dziećmi chętnie stosuje:
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • elementy pedagogiki zabawy KLANZA,
  • różnorodne techniki plastyczne.

mgr Gabriela Nizińska - Małota

 • nauczyciel dyplomowany
 • pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant,
 • pracuje Metodą Integracji Sensorycznej.

Ewelina-liwamgr Ewelina Śliwa

 • nauczyciel mianowany
 • magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • Metodę Dobrego Startu prof Marty Bogdanowicz,
  • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej,
  • metodę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
  • metodę Aktywizacji Ruchowej Rudolfa Labana,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • Pedagogikę zabawy KLANZA,
  • techniki twórczego myślenia.

mgr Ewelina Kuś

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna: specjalność oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna,
 • absolwentka studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • w pracy z dziećmi z autyzmem wykorzystuje:
  • metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC),
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • terapię ręki,
  • elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Elżbieta Szmyd

 • nauczyciel stażysta
 • ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna: specjalność Oligofrenopedagogika i Pedagogika Wczesnoszkolna,
 • absolwentka studiów II stopnia na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
 • w pracy z dziećmi wykorzystuje:
  • metodę Stymulacji Polisensorycznej,
  • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Edukację przez ruch D. Dziamskiej,
  • Alternatywne metody komunikacji (AAC) – gesty systemu Makaton, symbole PCS,
  • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów,
  • Umuzykalnianie dzieci metodą C. Orffa.

mgr Elwira Siodmok

 • nauczyciel kontraktowy
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • ukończyła studia na kierunku pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną,
 • ukończyła szkolenia i warsztaty:
  • Integracja Sensoryczna - I i II stopień,
  • Stymulacja Systemu Taktylnego,
  • Program szkolny integracji odruchów wg dr Sally Goddard,
  • Solisten Training (wstępne szkolenie Treningu Tomatis),
  • "Zrozumieć autyzm" w ujęciu HANDLE,
  • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym,
  • Logopedia a integracja sensoryczna.

mgr Dorota Olajossy

 • nauczyciel mianowany
 • magister Pedagogiki Wychowania Przedszkolnego,
 • ukończyła studia podyplomowe: Edukacja Integracyjna,
 • propagator nowoczesnych metod pracy z dzieckiem,
 • kreator innowacyjnych technik i form plastycznych.

received 1523741087648832

mgr Dominika Stańczak

 • nauczyciel kontraktowy
 • ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność - olifofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna),
 • kontynuuje studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii Ignatianum,
 • w pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje: 
  • Metody Aktywizujące,
  • "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, 
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
  • ciekawe nowo poznane metody plastyczne.

mgr Beata Madej

 • nauczyciel mianowany
 • ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczno - Opiekuńcza oraz studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Oświacie,
 • w pracy z dziećmi stosuje metody:
  • Pedagogika zabawy KLANZA,
  • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
  • "Dziecięca matematyka" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
  • różnorodne techniki plastyczne.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com