Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Patrykiewicz 45x65Kopiowanie

mgr Patrycja Nowak

 ~ nauczyciel kontraktowy
 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,

 ukończyła kurs metodyczny z j. angielskiego umożliwiający prowadzenie j. angielskiego w przedszkolu,

 ~ w pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje metody związane z edukacją artystyczną (pedagogika zabawy KLANZA, metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metoda wychowania muzycznego Carla Orffa).

 

Małgorzata piotrowskamgr Małgorzata Piotrowska

 ~ nauczyciel mianowany

 magister Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego

 ~ pracuje nowatorskimi metodami tj.

 •  Pedagogika zabawy KLANZA,
 •  "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 •  Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
 •  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 •  Aktywnego słuchanie muzyki Batii Strauss

mgr Marlena Natkaniec

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ logopeda, neurologopeda,

 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska z logopedią oraz studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: logopedia, a także studia podyplomowe: neurologopedia z elementami tyflologopedii.

mgr Liwia Kwaśniak

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób z Niepełnosprawnością,

 ukończyła studia podyplomowe: oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną)

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 •  Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • elementy metody behawioralnej,
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej.

mgr Kinga Mroczka

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ ukończyła studia licencjackie z Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Surdopedagogika i Terapia Pedagogiczna oraz rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną; magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 • metodę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metodę aktywnego słuchania Batti Strauss,
 • metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • pedagogikę zabawy KLANZA.

zdj dyplommgr Katarzyna Tatara

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społęczno- Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną oraz studia magisterskie z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 •  "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 •  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Metodę wychowania muzycznego C. Orffa,
 • Pedagogikę zabawy KLANZA.

mgr Justyna Krzemień

 ~ nauczyciel mianowany

 ~ magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Oligofrenopedagogika,

 ~ w pracy z dziećmi z autyzmem stosuje metody:

 • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
 • Alternatywne Metody Komunikacji AAC,
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
 • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • terapię ręki,
 • metodę kinezjologii edukacyjnej,
 • program integracji odruchów wg Sally Goddard,
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Iwona Łoś

~ nauczyciel kontraktowy

ukończyła studia I i II stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Rehabilitacja Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)

~ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością stosuje metody:

 • Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych
 • Alternatywne metody komunikacji PCS
 • Programy aktywności M. i Ch. Knill'ów
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej.

mgr Gabriela Nizińska

 ~ nauczyciel dyplomowany

 ~ pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant,

 ~ pracuje Metodą Integracji Sensorycznej.

Ewelina-liwamgr Ewelina Śliwa

 nauczyciel mianowany

 magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 w pracy z dziećmi wykorzystuje:

 • Metodę Dobrego Startu prof Marty Bogdanowicz
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej,
 • metodę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • metodę Aktywizacji Ruchowej Rudolfa Labana,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Pedagogikę zabawy KLANZA
 • techniki twórczego myślenia

mgr Elwira Siodmok

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ terapeuta integracji sensorycznej,

 ~ ukończyła studia na kierunku pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną,

 ~ ukończyła szkolenia i warsztaty:

 • Integracja Sensoryczna - I i II stopień,
 • Stymulacja Systemu Taktylnego,
 • Program szkolny integracji odruchów wg dr Sally Goddard,
 • Solisten Training (wstępne szkolenie Treningu Tomatis),
 •  Zrozumieć autyzm" w ujęciu HANDLE,
 • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym,
 • Logopedia a integracja sensoryczna.

mgr Dorota Olajossy

~ nauczyciel mianowany

~ magister Pedagogiki Wychowania Przedszkolnego

~ ukończyła studia podyplomowe: Edukacja Integracyjna

~ propagator nowoczesnych metod pracy z dzieckiem

~ kreator innowacyjnych technik i form plastycznych

mgr Danuta Cop

~ nauczyciel kontraktowy

ukończyła studia I i II stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Rehabilitacja Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną, Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna oraz studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki

~ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością stosuje metody:

 • Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych
 • Alternatywne metody komunikacji AAC, PCS
 • Terapia ręki i zaburzeń małej motoryki
 • Programy aktywności M. i Ch. Knill'ów
 • Logorytmika
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej
 •  Elementy terapii behawioralnej.

20150811 104334mgr Anna Zachara

~ nauczyciel mianowany

magister Rehabilitacji Ruchowej

~ w swojej pracy terapeutycznej stosuje różnorodne metody rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 • PNF-Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania Ruchu
 • Integracji Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

IMG 0343

 

mgr Anna Idźkiewicz

 ~ logopeda, nauczyciel stażysta,
 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, o specjalności nauczyciel logopeda oraz studia magisterskie o specjalności logopeda na Uniwersytecie Pedagogicznym Krakowie, 

kontynuuje zdobywanie wiedzy na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,

 ~ w swojej pracy wykorzystuje między innymi Metodę Krakowską, a także elementy terapii ręki oraz logorytmiki.

mgr Agnieszka Kowalcze

 ~ psycholog, nauczyciel kontraktowy,
 ~ absolwentka stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

 ~ ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 ~ w przedszkolu pracuje z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 ~ zrealizowała następujące kursy: "Diagnoza osobowości dzieciecęj", "Dziecko przewlekle chore - problemy psychospołeczne", "Stosowana analiza zachowania", "U progu szkoły: ocena i trening umiejętności samoregulacji dzieci 6-letnich".

mgr Agata Widła

~ nauczyciel mianowany

~ magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Oligofrenopedagogika

~ ukończyła studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne i Zarządzanie przedszkolem

~ ukończyła kurs kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

~ w swojej pracy z dzieckiem z autyzmem stosuje różnorodne metody i formy, w tym: 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej,
 • Programy Aktywności Knill'ów,
 • Program TEACH,
 • Elementy metody behawioralnej,
 • Elementy Pedagogiki Zabawy KLANZA, 
 • System znaków MAKATON,
 • Alternatywne Metody Komunikacji AAC, PCS.

mgr Agata Gaweł

~ nauczyciel kontraktowy,

~ ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna,

~ ukonczyła kurs I pomocy przedmedycznej,

~ w swojej pracy wykorzystuje twórcze metody aktywności ruchowej (gimnastyka twórcza wg R. Labana, metoda W. Sherborne, metoda opowieści ruchowej Thulina), pedagogikę zabawy KLANZA oraz różnorodne techniki plastyczne.

 

received 1523741087648832

lic. Dominika Stańczak

 ~ nauczyciel kontraktowy
 ~ ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność - olifofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna),

 ~ kontynuuje studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii Ignatianum,

 ~ w pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje: Metody Aktywizujące, "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne oraz ciekawe nowo poznane metody plastyczne.

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com