Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie

Get Adobe Flash player

Patrykiewicz 45x65Kopiowanie

mgr Patrycja Nowak

 ~ nauczyciel kontraktowy
 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,

 ukończyła kurs metodyczny z j. angielskiego umożliwiający prowadzenie j. angielskiego w przedszkolu,

 ~ w pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje metody związane z edukacją artystyczną (pedagogika zabawy KLANZA, metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metoda wychowania muzycznego Carla Orffa).

 

Małgorzata piotrowskamgr Małgorzata Piotrowska

 ~ nauczyciel mianowany

 magister Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego

 ~ pracuje nowatorskimi metodami tj.

 •  Pedagogika zabawy KLANZA,
 •  "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 •  Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
 •  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 •  Aktywnego słuchanie muzyki Batii Strauss

mgr Marlena Natkaniec

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ logopeda, neurologopeda,

 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, specjalność: nauczycielska z logopedią oraz studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność: logopedia, a także studia podyplomowe: neurologopedia z elementami tyflologopedii.

mgr Magdalena Nizińska

~ nauczyciel mianowany

~ magister Pedagogiki Rewalidacyjnej o specjalności oligofrenopedagogika

~ stosuje różnorodne metody wspierające harmonijny rozwój dziecka:

 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metodę Stymulacji Polisensorycznej wg pór roku,
 • Metodę Ch. Knilla,
 • elementy metody behawioralnej,
 • system znaków Makaton,
 • program TEACH,
 • elementy Pedagogiki Zabawy KLANZA,
 • "Dziecięcą matematykę" E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

mgr Liwia Kwaśniak

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa Osób z Niepełnosprawnością,

 ukończyła studia podyplomowe: oligofrenopedagogika (Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną)

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 •  Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • elementy metody behawioralnej,
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej.

mgr Kinga Mroczka

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ ukończyła studia licencjackie z Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Surdopedagogika i Terapia Pedagogiczna oraz rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną; magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 • metodę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metodę aktywnego słuchania Batti Strauss,
 • metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • pedagogikę zabawy KLANZA.

zdj dyplommgr Katarzyna Tatara

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społęczno- Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną oraz studia magisterskie z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 •  "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 •  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Metodę wychowania muzycznego C. Orffa,
 • Pedagogikę zabawy KLANZA.

mgr Katarzyna Kubik

 ~ nauczyciel mianowany

 ~ magister Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Pedagogiczną,

 ~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 • Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
 • Metodę wychowania muzycznego C. Orffa,
 • Edukację przez Ruch Doroty Dziamskiej,
 • Metodę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • Metodę Aktywizacji Ruchowej R. Labana,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Pedagogikę zabawy KLANZA,
 • Metodę aktywnego słuchania muzyki B. Strauss,
 • Techniki twórczego myślenia
 • Innowacyjne techniki plastyczne.

mgr Justyna Krzemień

 ~ nauczyciel mianowany

 ~ magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Oligofrenopedagogika,

 ~ w pracy z dziećmi z autyzmem stosuje metody:

 • Metodę Stymulacji Polisensorycznej,
 • Alternatywne Metody Komunikacji AAC,
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów,
 • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • terapię ręki,
 • metodę kinezjologii edukacyjnej,
 • program integracji odruchów wg Sally Goddard,
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • elementy pedagogiki zabawy KLANZA.

mgr Iwona Łoś

~ nauczyciel kontraktowy

ukończyła studia I i II stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Rehabilitacja Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)

~ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością stosuje metody:

 • Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych
 • Alternatywne metody komunikacji PCS
 • Programy aktywności M. i Ch. Knill'ów
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej.

mgr Gabriela Nizińska

 ~ nauczyciel dyplomowany

 ~ pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant,

 ~ pracuje Metodą Integracji Sensorycznej.

Ewelina-liwamgr Ewelina Śliwa

 nauczyciel mianowany

 magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 w pracy z dziećmi wykorzystuje:

 • Metodę Dobrego Startu prof Marty Bogdanowicz
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej,
 • metodę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • metodę Aktywizacji Ruchowej Rudolfa Labana,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Pedagogikę zabawy KLANZA
 • techniki twórczego myślenia

mgr Elwira Siodmok

 ~ nauczyciel kontraktowy

 ~ terapeuta integracji sensorycznej,

 ~ ukończyła studia na kierunku pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną,

 ~ ukończyła szkolenia i warsztaty:

 • Integracja Sensoryczna - I i II stopień,
 • Stymulacja Systemu Taktylnego,
 • Program szkolny integracji odruchów wg dr Sally Goddard,
 • Solisten Training (wstępne szkolenie Treningu Tomatis),
 •  Zrozumieć autyzm" w ujęciu HANDLE,
 • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym,
 • Logopedia a integracja sensoryczna.

mgr Dorota Olajossy

~ nauczyciel mianowany

~ magister Pedagogiki Wychowania Przedszkolnego

~ ukończyła studia podyplomowe: Edukacja Integracyjna

~ propagator nowoczesnych metod pracy z dzieckiem

~ kreator innowacyjnych technik i form plastycznych

mgr Danuta Cop

~ nauczyciel kontraktowy

ukończyła studia I i II stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalnościach: Rehabilitacja Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną, Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna oraz studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki

~ w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością stosuje metody:

 • Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych
 • Alternatywne metody komunikacji AAC, PCS
 • Terapia ręki i zaburzeń małej motoryki
 • Programy aktywności M. i Ch. Knill'ów
 • Logorytmika
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej
 •  Elementy terapii behawioralnej.

mgr Barbara Ciastoń

nauczyciel dyplomowany

magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

opiekun praktyk studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego

~ wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA o/Kraków

~ certyfikowany animator Pedagogiki Zabawy

20150811 104334mgr Anna Zachara

~ nauczyciel mianowany

magister Rehabilitacji Ruchowej

~ w swojej pracy terapeutycznej stosuje różnorodne metody rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

~ w pracy z dziećmi stosuje metody:

 • PNF-Proprioceptywnego Nerwowo-Mięśniowego Torowania Ruchu
 • Integracji Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

IMG 0343

 

mgr Anna Idźkiewicz

 ~ logopeda, nauczyciel stażysta,
 ~ ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia polska, o specjalności nauczyciel logopeda oraz studia magisterskie o specjalności logopeda na Uniwersytecie Pedagogicznym Krakowie, 

kontynuuje zdobywanie wiedzy na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,

 ~ w swojej pracy wykorzystuje między innymi Metodę Krakowską, a także elementy terapii ręki oraz logorytmiki.

mgr Agnieszka Kowalcze

 ~ psycholog, nauczyciel kontraktowy,
 ~ absolwentka stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

 ~ ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 ~ w przedszkolu pracuje z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 ~ zrealizowała następujące kursy: "Diagnoza osobowości dzieciecęj", "Dziecko przewlekle chore - problemy psychospołeczne", "Stosowana analiza zachowania", "U progu szkoły: ocena i trening umiejętności samoregulacji dzieci 6-letnich".

mgr Agata Widła

~ nauczyciel mianowany

~ magister Pedagogiki Specjalnej o specjalności Oligofrenopedagogika

~ ukończyła studia podyplomowe: Wychowanie przedszkolne i Zarządzanie przedszkolem

~ ukończyła kurs kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

~ w swojej pracy z dzieckiem z autyzmem stosuje różnorodne metody i formy, w tym: 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Metody Stymulacji Polisensorycznej,
 • Programy Aktywności Knill'ów,
 • Program TEACH,
 • Elementy metody behawioralnej,
 • Elementy Pedagogiki Zabawy KLANZA, 
 • System znaków MAKATON,
 • Alternatywne Metody Komunikacji AAC, PCS.

mgr Agata Gaweł

~ nauczyciel kontraktowy,

~ ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna,

~ ukonczyła kurs I pomocy przedmedycznej,

~ w swojej pracy wykorzystuje twórcze metody aktywności ruchowej (gimnastyka twórcza wg R. Labana, metoda W. Sherborne, metoda opowieści ruchowej Thulina), pedagogikę zabawy KLANZA oraz różnorodne techniki plastyczne.

 

Copyright © 2014 - s.przeczek@gmail.com